REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.rzeczoznawcymaj.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rzeczoznawcymaj.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Andrzeja Jachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grupa Serwisowa Andrzej Jachowski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Kazimierza Jeżewskiego 5c/62, 02-796 Warszawa, NIP 5481517675, REGON 151584053 oraz Mariusza Jachowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JACHO JACHOWSKI MARIUSZ, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Jaśminowa 9, 40-622 Katowice, NIP 5771358529, REGON 273649826, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą MAJ SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ JACHOWSKI, MARIUSZ JACHOWSKI, na podstawie umowy o zawarciu spółki cywilnej, pod adresem Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/15, 02-777 Warszawa, NIP 9512374263, REGON 146974246.
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:
  a. wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: rzeczoznawcy@rzeczoznawcymaj.pl;
  b. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 728 848 348.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.rzeczoznawcymaj.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.rzeczoznawcymaj.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać treści prezentowane w Serwisie oraz korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Strony – Użytkownik i Usługodawca łącznie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługa rzeczoznawcy – usługa świadczona przez Usługodawcę i/lub podmioty działające na jego zlecenie, związana z charakterem jego działalności, której opis jest prezentowany na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności polegająca na sporządzeniu Opinii o Produkcie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Produkt – obuwie, torby, plecaki, paski wykonane ze skóry bądź materiałów imitujących skórę, które mogą być objęte Usługą rzeczoznawcy, zgodnie z informacją w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o Usługę rzeczoznawcy (dalej jako: ,,Umowa”) wybraną przez Użytkownika na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania prezentowanych w Serwisie treści, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne oraz odpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  a. nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie;
  b. udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie odpłatnego Zamówienia na Usługę rzeczoznawcy.
 4. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej w opisie zamawianej Usługi rzeczoznawcy.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie bloga, gdzie prezentowane są artykuły tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie tematycznego bloga, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 7. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V niniejszego Regulaminu i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Użytkownika Zamówienia.
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, w tym Umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. USŁUGA RZECZOZNAWCY

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę rzeczoznawcy w zakresie prezentowanym w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie Usług rzeczoznawcy oraz ich cen, a także kosztów dostarczania Produktu do Usługodawcy oraz jego odesłania Użytkownikowi znajdują się w opisach każdej z Usług rzeczoznawcy.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi rzeczoznawcy stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu Zamówienia wybranej Usługi rzeczoznawcy, Użytkownik po wybraniu interesującej go Usługi rzeczoznawcy, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, bez podania przyczyny.
 7. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług rzeczoznawcy. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 8. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności za usługę:
  a. za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem.  Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranej Usługi rzeczoznawcy po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności oraz dostarczenia mu Produktu do Opinii, zgodnie z dalszymi zapisami niniejszego Regulaminu;
  b. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranej Usługi rzeczoznawcy po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za wybraną Usługę rzeczoznawcy. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie 3 dni, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 10. Usługa rzeczoznawcy może w szczególności polegać na wydaniu opinii dotyczącej stanu Produktu (dalej jako: ,,Opinia o produkcie” lub ,,Opinia”), a następnie naprawie tego Produktu bądź jego utylizacji (zniszczeniu), w zależności od indywidualnych ustaleń Usługodawcy i Użytkownika oraz w zakresie uzgodnionym indywidualnie i poza Serwisem przez Strony.
 11. Opinia realizowana w ramach zamówionej przez Użytkownika Usługi rzeczoznawcy jest sporządzana przez rzeczoznawcę wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego i zawiera w szczególności subiektywną ocenę Produktu wydaną przez sporządzający ją podmiot, na dzień przygotowywania oceny. Opinia zawiera w szczególności wnioski co do potencjalnej zasadności reklamacji, wskazania dotyczące ewentualnych wad produktu szacowanych według subiektywnej oceny opiniującego oraz inne treści, które mogą zostać wykorzystane przez Użytkownika w szczególności w procesie reklamacji opiniowanego Produktu u sprzedawcy bądź producenta bądź w inny wybrany przez Użytkownika sposób.
 12. Opinia jest przygotowywana w terminie wskazanym w Serwisie i jest to 14 dni.
 13. Opinia jest przygotowywana w formie pisemnej oraz jest przesyłana Użytkownikowi na adres korespondencyjny podany przez niego w trakcie składania Zamówienia w przypadku, gdy jej treść wskazuje, że ewentualna reklamacja opiniowanego Produktu u sprzedawcy bądź producenta jest zasadna. W sytuacji, o której mowa w poprzednim zdaniu, wraz z Opinią Usługodawca przesyła Użytkownikowi opiniowany Produkt zazwyczaj z obuwiem lub jako pojedynczy dokument, gdy Klient zażyczy sobie utylizację obuwia.
 14. Opinia jest przygotowywana w formie dokumentu w formacie PDF oraz przesyłana Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail w przypadku, gdy jej treść wskazuje, że ewentualna reklamacja opiniowanego Produktu u sprzedawcy bądź producenta jest niezasadna.
 15. W terminie 3 dni od otrzymania Opinii Użytkownik ma możliwość zadawania pytań dotyczących treści Opinii telefonicznie na numer telefonu Usługodawcy bądź w wiadomości mailowej wysłanej na adres Usługodawcy korzystając z danych kontaktowe Usługodawcy wskazanych w I ppkt. 3 Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na pytania w terminie 3 dni roboczych telefonicznie lub w wiadomości mailowej na odpowiednio numer telefonu bądź adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 16. Wraz z przesłaniem Opinii, o której mowa w ppkt 14 powyżej, lub niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub e-mailowo w celu ustalenia dalszego postepowania z Produktem objętym Opinią. Cena Usługi rzeczoznawcy obejmuje odesłanie Produktu do Użytkownika, przy czym Użytkownik może indywidualnie ustalić z Usługodawcą:
  a. Możliwość utylizacji przez Usługodawcę Produktu zamiast jego odesłania do Użytkownika – w takim przypadku utylizacja jest realizowana w ramach ceny uiszczonej przez Użytkownika za Usługę rzeczoznawcy;
  b. Naprawę Produktu, w sposób oraz w cenie i terminie uzgodnionym indywidualnie przez Strony poza Serwisem.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  b. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  c. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług bądź Usługi rzeczoznawcy;
  d. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  e. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

VII.  REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MAJ SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ JACHOWSKI, MARIUSZ JACHOWSKI, Lgota Nadwarcie, ul. Żarecka 47, 42-350 Koziegłowy, adres e-mail: rzeczoznawcy@rzeczoznawcymaj.pl, numer telefonu: +48 728 848 348.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
0